Vedtægter for Eftertro

 

KAPITEL 1. Navn, formål og virke

 

§1. Foreningens navn er EFTERTRO

Stk. 2 Eftertros formål er at vise, at fællesskab kan findes andre steder end i religionen, og at de positive følelser, der kan være forbundet med religion kan opnås på andre måder. Hos Eftertro kan man møde ligesindede. Eftertro ønsker at tilbyde et fællesskab på tværs af køn, kulturel- og religiøs oprindelse.

Individet er i centrum og der udvises fuld respekt uanset religiøse ståsted før, under og efter kontakt med Eftertro. Eftertro lover anonymitet for alle, der ønsker det - både rådgivere og rådsøgere. 

Stk. 3 Gennem forskellige virkemidler vil Eftertro stille sig til rådighed for personer, der direkte eller indirekte har berøring med religiøse oplevelser og udfordringer.

Eftertro vil via hjemmesiden og telefon-hotline tilbyde kontakt med ligesindede. Der vil løbende - som ressourcerne tillader det – udarbejdes materiale til selvhjælp og til samfundsoplysning. Første prioritet er, at rådsøger individuelt og igennem netværk med ligesindede, kan føle sig set og værdsat, og respekteres for de oplevelser vedkommende har med sig.

Stk. 4 Foreningens hjemsted og adresse følger den altid siddende kasserer.

KAPITEL 2. Organisation

 

§2. Foreningens organisation

 

 1. a.Bestyrelsen – Bestyrelsen bliver valgt på den årlige generalforsamling. Deres overordnede ansvarsopgave er at bevare fokus med støttende netværk og rådgivning og har dermed ret til at bruge foreningens aktiver på dette arbejde. Bestyrelsen vurderer internt, hvordan de vælger at anvende foreningens aktiver.
 2. b.Frivillige - Ud over bestyrelsen, ønskes det at brugerne selv skal være en ressource i foreningens arbejde. De kan ved deltagelse i netværksgrupper, på sociale medier eller ved arrangementer støtte hinanden. De kan ligeledes medvirke til et mere målrettet arbejde i foreningen i form af fx erfaringspersoner/kontaktpersoner, initiativtagere til arrangementer mm.
 3. c.Samarbejdspartnere - Eftertro ønsker at etablere samarbejde med private og offentlige institutioner, i ønsket om at udbrede kendskabet til foreningens formål.

KAPITEL 3. Medlemskab

 

§3. Medlemsberettigede er:

 1. a.Alle myndige personer med interesse for Eftertros virke.
 2. b.Bestyrelsen kan bevilge hel eller delvis kontingentfritagelse.
 3. c.Det er muligt at benytte sig af foreningen uden et medlemskab – dog kan der være arrangementer der kræver deltagergebyr, hvis ikke man har et medlemskab.

 

Stk.2 Bestyrelsen har ret til at ekskludere medlemmer som modarbejder foreningens formål.

 

 

KAPITEL 4. Økonomi

 

§4. Regnskab og revision

Stk.2 Regnskabsåret går fra 1. januar – 31. december.

Stk.3 Kassereren drager omsorg for medlemskontingenter, foreningens økonomi generelt og løbende bogføring af foreningens indtægter og udgifter. Ved den årlige generelforsamling forelægger kassereren foreningens regnskab for det indeværende regnskabsår.

Stk.4 Det er muligt at tegne et støttemedlemskab af valgfrit større beløb.

Stk.5 Det vil være muligt for foreninger og virksomheder at bidrage med et støttemedlemskab eller engangssponsorat.

Stk.6 Revisor vælges for et tidsrum af 1 år på den årlige Generalforsamling. Genvalg kan finde sted. Valgbare er kun medlemmer af foreningen.  

KAPITEL 5. Generalforsamlingen

 

§5. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk.2 Ordentlig generalforsamling afholdes hvert år i enten marts eller april måned.

Stk.3 Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til samtlige betalende medlemmer. Annoncering af tid og sted offentliggøres synligt, enten på hjemmesiden eller ved brug af sociale medier.

Stk.4 Dagsorden udsendes sammen med indkaldelsen. Det aftales internt i bestyrelsen, hvem der er ansvarlig for indkaldelse til generalforsamling.

§6. Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål om dagsordenens behandling.

Stk.2 Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Kassererens forelæggelse af regnskab for det afsluttende regnskabsår
 4. Indkomne forslag
 5. Behandling af budget for indeværende år – herunder fastsættelse af kontingent for året
 6. Valg af bestyrelse
  1. Valg af formand på ulige år
  2. Valg af næstformand på lige år
  3. Valg af kasserer på lige år
  4. Valg af sekretær på ulige år
  5. Valg af bestyrelsesmedlem på ulige år
  6. Valg af bestyrelsesmedlem på lige år
  7. Valg af bestyrelsesmedlem på lige år
 1. Valg af 1. Suppleant hvert år
 2. Valg af 2. Suppleant hvert år
 3. Valg af 3. Suppleant hvert år
 4. Valg af revisor, hvert år
 5. Evt.

Stk.3 Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk.4 Stemmeberettigede på generalforsamlingen er de af foreningens betalende medlemmer, som har været medlem i mindst én måned forud for generalforsamlingen.

Stk.5 Ændring af vedtægter kan kun ske, når en generalforsamling med simpel stemmeflerhed vedtager et i henhold til §6 Stk. 2, rettidigt fremsat forslag eller en ekstraordinær generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer vedtager de i indkaldelsen fremsatte forslag, - eventuelt ændret ved på generalforsamlingen stillede og vedtagne ændringsforslag.  

§7 Ekstraordinær generalforsamling afholdes når:

 1. Bestyrelsen skønner det fornødent
 2. 1/5 af betalende medlemmer skriftligt begærer det over for bestyrelsen med angivelse af dagsorden.

I de under a og b nævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 2 uger efter begæringens modtagelse. Annoncering af tid og sted sker ved skriftlig meddelelse til samtlige betalende medlemmer. Annoncering af tid og sted offentliggøres synligt, enten på hjemmesiden eller ved brug af sociale medier.

KAPITEL 6. Foreningens ledelse

 

§8. Den daglige ledelse af foreningens forestås af Bestyrelsen, der består af formanden og 6 bestyrelsesmedlemmer, samt op til 3 suppleanter. Suppleanter har kun stemmeret ved frafald af siddende bestyrelsesmedlemmer.  

Stk.2 Bestyrelsen bliver valgt ved den årlige generalforsamling for 2 år ad gangen. Formanden, sekretæren og 1 menigt bestyrelsesmedlem er på valg ulige år og næstformanden, kassereren og 2 menige bestyrelsesmedlemmer er på valg lige år. Genvalg er muligt.

Stk.3 Bestyrelsen kan delegere praktiske opgaver til medlemmer uden for bestyrelsen.

Stk.4 Afgår formanden før valgperiodens udløb, konstituerer bestyrelsen sig selv internt. 

Stk.5 Bestyrelsen træffer sine beslutninger med simpel stemmeflerhed. Afgives lige mange stemmer for og imod et forslag, træffer formanden afgørelsen.

Stk.6 Formanden, næstformanden og kassereren har altid ret til at forpligte/indgå aftaler udadtil på foreningens vegne.

Stk.7 Kassereren og et internt udvalgt medlem af bestyrelsen er tegningsberettiget over for myndighederne, samt ansvarlige for adgang til og opsyn med foreningens bankkonto.

 

KAPITEL 7. Opløsning

 

§9 Beslutning om foreningens opløsning er kun gyldig til en generalforsamling/ekstraordinær generalforsamling ved simpel stemmeflerhed af de fremmødte medlemmer.  

Stk.2 Foreningens aktiver skal i tilfælde af foreningens opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 1 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Generalforsamlingen træffer ved stemmeflerhed beslutning om den konkrete anvendelse af foreningens aktiver.

Således vedtaget ved den ekstraordinære generalforsamling søndag d. 1. oktober 2017.

Kaffemøder og events

København

Aarhus

Odense